EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

 • DEFINICIÓ

  Del Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

 • COMPOSICIÓ

  logo-solo-simboloEl Consell Escolar està compost pels següents membres:

  a) El director del centre, que serà el seu president.

  b) El Cap d’Estudis.

  c) Un regidor o representant de l’Ajuntament en el terme municipal es trobe radicat el centre.

  d) Un nombre de professors, elegits pel Claustre, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell.

  e) Un nombre de pares i d’alumnes, elegits respectivament per ells i entre ells, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell.

  f) Un representant del personal d’administració i serveis del centre.

  g) El secretari del centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu i sense vot.

 • FUNCIONS

  El Consell Escolar del centre tindrà les següents atribucions:

  a) Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.

  b) Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb l’activitat del mateix.

  c) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi amb subjecció al que estableix aquesta Llei i disposicions que la desenvolupin.

  d) Aprovar el reglament de règim interior del centre.

  e) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.

  f) Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.

  g) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar.

  h) Proposar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.

  i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitze l’Administració educativa.

  j) Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.

  k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.

  l) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l’Administració educativa.